Niniejszy Regulamin korzystania z Aplikacji iFundi, zwany dalej „Regulaminem” stanowiący integralną część Umowy o Korzystanie z Aplikacji, określa tryb, zasady oraz warunki zawarcia Umowy o Korzystanie z Aplikacji. Regulamin dotyczy wyłącznie umów zawieranych z pełnoletnimi osobami fizycznymi.

§1 Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Agent Transferowy - podmiot działający, jako Agent Transferowy dla Funduszu. Przez Agenta Transferowego uznaje się na użytek niniejszego Regulaminu także agenta transferowego obsługującego fundusze zagraniczne wskazanego w procedurach tych funduszy.
 2. Aplikacja – system informatyczny umożliwiający składanie Zleceń i Dyspozycji związanych z uczestnictwem w Funduszach. System jest dostępny poprzez przeglądarkę internetową pod adresem https://ifundi.pl oraz w wersjach obsługiwanych na urządzeniach mobilnych.
 3. Depozytariusz - podmiot wykonujący obowiązki depozytariusza określone w Ustawie.
 4. Dyspozycja - oświadczenia woli, niebędące Zleceniem, składane przez Uczestników w związku z uczestnictwem w Funduszu, w tym zmiana danych osobowych.
 5. Dystrybutor - Platinum Fund 24 S.A. z siedzibą w Warszawie (02-483 ul. Zapustna 10A lok. 11 zarejestrowana pod numerem KRS 0000295798 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 1.070.000 złotych (wpłacony w całości), NIP 108-000-47-84, REGON 141245301.
 6. Fundusz/Fundusze - fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, a także subfundusze wydzielone w ramach tych Funduszy, fundusze zagraniczne, fundusze inwestycyjne otwarte z siedzibą w państwach EEA oraz fundusze inwestycyjne otwarte z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA.
 7. Jednostki Uczestnictwa lub Jednostki - jednostki uczestnictwa lub odpowiednio tytuły uczestnictwa w Funduszach.
 8. Kod PUK – kod umożliwiający zmianę danych osobowych Użytkownika Aplikacji.
 9. Pracownik Dystrybutora lub Pracownik – osoba zatrudniona przez Dystrybutora.
 10. Prospekt Informacyjny - aktualny prospekt informacyjny Funduszu.
 11. Rejestr - elektroniczna ewidencja danych Uczestnika uwzględniająca m.in. wartość posiadanych przez Uczestnika Jednostek.
 12. Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 769).
 13. Towarzystwo - towarzystwo funduszy inwestycyjnych w rozumieniu Ustawy.
 14. Uczestnik – Użytkownik, który jest, był lub zamierza być uczestnikiem Funduszu.
 15. Umowa Korzystania z Aplikacji lub Umowa – umowa na świadczenie usług dostępnych w Aplikacji iFundi, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Dystrybutorem.
 16. Ustawa - Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r., nr 146, poz. 1546 ze zm.).
 17. Użytkownik – osoba fizyczna, która zawarła Umowę Korzystania z Aplikacji lub osoba, która ma zamiar zawrzeć umowę Korzystania z Aplikacji.
 18. Zlecenie – oświadczenie woli Uczestnika kierowane do Funduszy związane z nabywaniem, zbywaniem, konwersją (zamianą) Jednostek Uczestnictwa oraz transferem (przeniesieniem) Rejestru.

§2 Postanowienia Ogólne

 1. Aplikacja jest własnością Dystrybutora działającego jako podmiot uprawniony do pośredniczenia w nabywaniu i zbywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, z dnia 12 listopada 2008 r. nr DPF/4031/43/15/08/KE-K.
 2. Aplikacja zapewnia w szczególności:
  1. informowanie Uczestników o usługach dostępnych w Aplikacji;
  2. informowanie Uczestników o możliwości zawarcia Umowy Korzystania z Aplikacji;
  3. udostępnianie Uczestnikom materiałów reklamowych i informacyjnych dotyczących Funduszy, a w szczególności Prospektów Informacyjnych tych Funduszy i ich skrótów, statutów, Tabeli Opłat, sprawozdań finansowych Funduszy. Materiały te udostępniane są w postaci elektronicznej;
  4. udzielenie informacji związanych z uczestnictwem w Funduszach;
  5. informowanie Uczestników o formie nabywania Jednostek Uczestnictwa;
  6. przyjmowanie Zleceń w tym Zleceń Nabycia, Zbycia, Konwersji, Transferu i innych wymienionych w procedurach poszczególnych Funduszy, a także przyjmowania Dyspozycji;
  7. odbieranie innych oświadczeń Uczestników Funduszy zgodnie z niniejszym Regulaminem i Statutami Funduszy, w tym oświadczeń Użytkowników dotyczących przetwarzania ich danych osobowych;
  8. złożenie w formie elektronicznej, każdego Zlecenia i Dyspozycji na podstawie informacji, oświadczeń i dokumentów wypełnionych przez Uczestnika;
  9. informowanie o możliwości składania przez Użytkownika, pisemnych reklamacji i skarg na adres Dystrybutora oraz o trybie i terminach ich rozpoznania.
 3. Prawa i obowiązki Uczestników związane z ich uczestnictwem w Funduszach określone są w Statutach i Prospektach Informacyjnych Funduszy.
 4. Osoba składająca Zlecenie akceptuje fakt, iż lokowanie środków w Funduszach wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym przejawiającym się w możliwości zarówno wzrostów, jak i spadków wartości inwestycji wynikających ze zmiennej koniunktury na rynkach finansowych oraz fakt, że Fundusze nie gwarantują osiągnięcia określonego w ich Statutach celu inwestycyjnego, w szczególności nie gwarantują dodatniej stopy zwrotu z inwestycji niezależnie od długości jej trwania.
 5. Przed dokonaniem inwestycji i otwarciem Rejestru w danym Funduszu Uczestnik winien zapoznać się z jego Prospektem Informacyjnym oraz zawartym w nim Statutem.

§3 Uzyskanie dostępu do Aplikacji

 1. Aplikacja jest udostępniana za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://ifundi.pl oraz w wersjach instalowanych na urządzeniach mobilnych.
 2. Dostęp do Aplikacji posiadają osoby, które najpierw zawarły Umowę Korzystania z Aplikacji, a następnie aktywowały ją w sposób określony w par. 4 niniejszego Regulaminu.
 3. Zawarcie przez Uczestnika Umowy wymaga posiadania przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych oraz ukończenia 18 roku życia.
 4. Aplikacja jest dostępna przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym dostęp do Aplikacji może być czasowo ograniczony z przyczyn technicznych oraz w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Dostęp do Aplikacji kończy się wraz z rozwiązaniem/wygaśnięciem Umowy Korzystania z Aplikacji.

§4 Zawarcie Umowy Korzystania z Aplikacji i Aktywacja Konta Użytkownika

 1. Zawarcie Umowy Korzystania z Aplikacji następuje zdalnie bez obecności Użytkownika.
 2. W celu zawarcia Umowy Korzystania z Aplikacji, Użytkownik wypełnia formularz elektroniczny w Aplikacji. Wypełniając formularz elektroniczny Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich danych znajdujących się na formularzu.
 3. Umowa Korzystania z Aplikacji zostaje zawarta z chwilą wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz akceptacji Regulaminu Korzystania z Aplikacji i możliwości przekazywania Użytkownikowi przez Dystrybutora informacji o usługach za pośrednictwem Aplikacji.
 4. Dystrybutor uprawniony jest do żądania przedstawienia przez Użytkownika dodatkowych danych, informacji i odpisów dokumentów, które wymagane są do realizacji Zleceń i Dyspozycji zgodnie ze statutami Funduszy, niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku nie przedstawienia ww. danych i dokumentów Dystrybutor uprawniony jest do odmowy zawarcia Umowy.
 5. Po zawarciu Umowy, w sposób opisany powyżej, Dystrybutor wysyła wiadomość SMS na wskazany numer telefonu o aktywacji konta w Aplikacji wraz z numerem Login.

§5 Przechowywanie danych do logowania

 1. Użytkownik zobowiązany jest do należytego chronienia wszelkich danych umożliwiających korzystanie z Aplikacji. Dyspozycje lub Zlecenia złożone z użyciem poprawnego numeru Login lub Hasła uważa się za złożone przez Uczestnika.
 2. Dystrybutor, Fundusze i Agenci Transferowi nie ponoszą odpowiedzialności za realizację Dyspozycji lub Zleceń przez osoby inne niż Uczestnik, które dysponowały wszystkimi danymi, które miały być chronione przez Użytkownika zgodnie z postanowieniami ust. 1.
 3. W razie ujawnienia numeru Login, Hasła lub innych danych umożliwiających logowanie do Aplikacji innym osobom Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Dystrybutora.

§6 Korzystanie z Aplikacji przez pełnomocników

 1. Użytkownik nie może ustanowić pełnomocnika do korzystania z Aplikacji w jego imieniu.

§7 Logowanie się do Aplikacji

 1. Użytkownik każdorazowo uzyskuje dostęp i może korzystać z Aplikacji po prawidłowym zalogowaniu się do Aplikacji. Logowanie polega na wpisaniu w odpowiednich polach numeru Login i Hasła.
 2. Numer Login i Hasło są poufne i nie mogą być ujawniane osobom trzecim.
 3. Trzykrotne błędne wprowadzenie Hasła powoduje zablokowanie dostępu do Aplikacji. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni Hasła lub Hasło zostanie zablokowane w sposób opisany w zdaniu poprzednim, Użytkownik może skorzystać z opcji „Odzyskaj hasło”.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni numeru Login konieczny jest kontakt z Centrum Obsługi Klienta iFundi.

§8 Zasady składania Zleceń i Dyspozycji

 1. Zlecenia Uczestników przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji, poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy przygotowanych i udostępnionych przez Dystrybutora w postaci elektronicznej.
 2. Zlecenie złożone za pośrednictwem Aplikacji uznaje się za zlecenie złożone z wyłącznej inicjatywy Uczestnika.
 3. Zlecenia wypełnia Uczestnik, w sposób elektroniczny, bezpośrednio w Aplikacji zgodnie z zamieszczonymi wskazówkami. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wymaganych pól udostępnionych formularzy.
 4. Sposób wypełnienia formularza i dane zamieszczone w Zleceniu są sprawdzane automatycznie przez system, pod względem bezbłędności i kompletności uzyskanych informacji oraz prawidłowości wypełnionego Zlecenia.
 5. Zlecenia Nabycia będzie wymagało dokonanie przez Uczestnika wpłaty środków przelewem (drogą elektroniczną) na rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez Depozytariusza. Zlecenie będzie realizowane pod warunkiem wcześniejszego dokonania wpłaty na rachunek danego Funduszu.
 6. Zlecenia Zbycia, Konwersji i Transferu oraz Dyspozycje składane za pośrednictwem Aplikacji wymagają dla swej ważności autoryzacji.
 7. Autoryzacja odbywa się poprzez wpisanie przez Uczestnika w odpowiednim polu kodu jednorazowego wysłanego przez SMS. W przypadku zmiany danych osobowych autoryzacja następuje z wykorzystaniem kodu PUK.
 8. Zlecenia Zbycia, Konwersji i Transferu oraz Dyspozycje są uważane za złożone w chwili ich autoryzacji. Tak złożone Zlecenia i Dyspozycje przekazywane są do Funduszy.
 9. Uczestnik powinien upewnić się, że wszystkie Zlecenia i Dyspozycje składane za pomocą Aplikacji są prawidłowe i zgodne z jego intencjami.
 10. Odwołanie złożonego Zlecenia czy Dyspozycji nie jest możliwe.
 11. W każdym przypadku składania Zlecenia, gdy Uczestnik nie ma otwartego Rejestru w wybranym Funduszu, następuje przesłanie do Funduszu w sposób z nim uzgodniony danych osobowych Uczestnika w celu otwarcia Rejestru.
 12. Informacje o numerze konta, na które Uczestnik ma dokonać wpłatę oraz inne dane potrzebne do przelewu są generowane automatycznie przez Aplikację i przekazywane do banku Uczestnika.
 13. Dystrybutor uprawniony jest do żądania przedstawienia przez Uczestnika dodatkowych danych, informacji i odpisów dokumentów, które wymagane są do realizacji Zleceń i Dyspozycji zgodnie ze statutami Funduszy, niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku nie przedstawienia ww. danych i dokumentów Dystrybutor uprawniony jest do odmowy realizacji Zlecenia/Dyspozycji.
 14. Przez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik oświadcza, że wszystkie oświadczenia, zgody, dane i informacje przekazane Dystrybutorowi w jakiejkolwiek formie w tym w formie elektronicznej, a w szczególności utrwalone na formularzu rejestracyjnym wypełnionym przez Użytkownika przed zawarciem Umowy w Aplikacji są zgodne z prawdą. W przypadku zmiany przekazanych danych Użytkownik zobowiązuje się, że wszelkie oświadczenia, zgody, dane i informacje przekazywane Dystrybutorowi w jakiejkolwiek formie w tym elektronicznej po zawarciu niniejszej Umowy będą rzetelnie zweryfikowane i zgodne ze stanem faktycznym.

§9 Ocena adekwatności

 1. Dystrybutor przed przyjęciem Zlecenia nabycia uzyskuje od Uczestnika informacje o poziomie jego wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego, które niezbędne są do dokonania oceny, czy przewidziany produkt jest odpowiedni dla Uczestnika. Na podstawie uzyskanych informacji Dystrybutor oceni, jaka inwestycja w Jednostki Uczestnictwa Funduszu jest odpowiednia dla Uczestnika i informuje o tym Uczestnika.
 2. W przypadku, gdy Uczestnik nie przedstawia informacji, o których mowa w ust. 1, lub przedstawia informacje niewystarczające, Dystrybutor informuje Uczestnika, że Uczestnik uniemożliwia dokonanie oceny, czy przewidziana inwestycja w Jednostki Funduszu jest dla Uczestnika odpowiednia.

§10 Zasady realizacji Zleceń i Dyspozycji

 1. Uczestnik dokonuje pierwszej transakcji za pośrednictwem Aplikacji poprzez wpłatę na rachunek dowolnego Funduszu utworzonego przez dane Towarzystwo, wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego prowadzonego w podmiocie świadczącym usługi finansowe wskazanym przez Uczestnika w Aplikacji, jako jego rachunek. Rachunek bankowy, z którego Uczestnik dokonał wpłaty w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa jest weryfikowany z rachunkiem bankowym podanym przez Uczestnika w Aplikacji. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności Zlecenie nie jest realizowane.
 2. Zlecenia i Dyspozycje złożone za pośrednictwem Aplikacji, będą realizowane w terminach, na zasadach i warunkach szczegółowo określonych w statutach Funduszy.
 3. Przed złożeniem Zlecenia nabycia Jednostek Uczestnik zostanie poinformowany w Aplikacji o szacunkowej wysokości maksymalnych prowizji, które mogą zostać pobrane przez Dystrybutora.
 4. Po zrealizowaniu Zlecenia nabycia Jednostek Uczestnik zostanie poinformowany w Aplikacji o faktycznej wysokości prowizji pobranych przez Dystrybutora.
 5. Dystrybutor nie przyjmuje wpłat od Uczestników oraz nie dokonuje wypłat środków pochodzących z odkupienia Jednostek.
 6. Środki z tytułu zbycia Jednostek za pośrednictwem Aplikacji będą przekazywane na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w Aplikacji.

§11 Potwierdzenia Zleceń i Dyspozycji

 1. Zlecenia i Dyspozycje wykonywane na Rejestrach Uczestnika w Funduszach będą potwierdzane w formach i trybie określonym w statutach Funduszy.

§12 Dostęp do informacji za pośrednictwem Aplikacji

 1. Po dokonaniu prawidłowego logowania Uczestnik ma dostęp do informacji dotyczących wysokości środków zgromadzonych na otwartych Rejestrach w Funduszach.
 2. Informacje dostępne w Aplikacji mogą być w każdym czasie zmienione bez wcześniejszego uprzedzenia Użytkownika.

§13 Zablokowanie dostępu do Aplikacji

 1. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Aplikacji, w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Dystrybutor zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zlecenia lub Dyspozycji w przypadku wątpliwości, co do ich autentyczności lub niezgodności z postanowieniami statutów Funduszy lub przepisami prawa.
 3. Dystrybutor może czasowo ograniczyć dostęp do Aplikacji, jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne okoliczności w tym techniczne, niezależne od Dystrybutora. Ograniczenie zostanie zniesione natychmiast po ustaniu okoliczności, które je spowodowały. W takich przypadkach Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia dostępności do Aplikacji i ich ewentualne skutki.

§14 Zobowiązania Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Uczestnik zwalnia Dystrybutora z odpowiedzialności materialnej za wszelkie szkody powstałe z powodu niezastosowania się do Regulaminu.
 3. Wszelka korespondencja do Uczestnika dotycząca Umowy oraz uczestnictwa w Funduszach odbywa się na adres korespondencyjny Uczestnika lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Uczestnik ponosi koszty opłat i prowizji należnych Funduszom z tytułu dokonywanych transakcji, zgodnie ze Statutami oraz innymi regulacjami obowiązującymi w Funduszach. Uczestnik ponosi koszty przewalutowania kwot otrzymanych z tytułu wypłat, jeśli waluta, w jakiej prowadzony jest wskazany przez niego rachunek bankowy, jest inna od waluty, w jakiej Fundusz realizuje wypłatę z tytułu odkupienia Jednostek.
 5. Uczestnik zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość wykonania Zleceń i Dyspozycji, zapoznając się z treścią potwierdzeń dokonania transakcji przesyłanych po dokonaniu każdego Zlecenia lub Dyspozycji.
 6. Stwierdzone nieprawidłowości Uczestnik powinien zgłosić Dystrybutorowi niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Uczestnika informacji o zaistnieniu zdarzenia będącego jej podstawą.

§15 Ograniczenie odpowiedzialności Dystrybutora

 1. Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:
  1. złożeniem Zlecenia lub Dyspozycji za pośrednictwem Aplikacji z wykorzystaniem numeru Uczestnika, hasła oraz kodu jednorazowego przez osoby trzecie,
  2. nieprzekazaniem złożonego Zlecenia lub Dyspozycji złożonej do realizacji za pośrednictwem Aplikacji, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia,
  3. nienależytą jakością transmisji, przerw w łączności, przerw w dostawie prądu, modyfikacji transmisji, uszkodzeń i wad urządzeń telekomunikacyjnych oraz systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerwania połączenia w trakcie składania Zlecenia lub Dyspozycji, działania osób trzecich w trakcie przesyłania Zleceń i Dyspozycji oraz wszelkich innych informacji, przerwami spowodowanymi koniecznością bieżącej konserwacji oraz działaniami wirusów komputerowych,
  4. w następstwie działania organów władzy ustawodawczej, wykonawczej lub sądowniczej, w szczególności następstwem zmiany przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zobowiązań umownych,
  5. działaniami siły wyższej.
 2. Dystrybutor zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia, Dyspozycji oraz udzielenia jakichkolwiek informacji za pośrednictwem Aplikacji w przypadku:
  1. podejrzenia ujawnienia osobom trzecim numeru Uczestnika, hasła lub kodu jednorazowego,
  2. nienależytej jakości transmisji, przerw w łączności, przerw w dostawie prądu, modyfikacji transmisji, uszkodzeń i wad urządzeń telekomunikacyjnych oraz systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerwania połączenia w trakcie składania Zlecenia lub Dyspozycji, działania osób trzecich w trakcie przesyłania Zleceń i Dyspozycji oraz wszelkich innych informacji, przerw spowodowanych koniecznością bieżącej konserwacji,
  3. następstw wynikających z działania organów władzy ustawodawczej, wykonawczej lub sądowniczej, w szczególności następstwem zmiany przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zobowiązań umownych,
  4. działania siły wyższej,
  5. nie przedstawienia przez Uczestnika dodatkowych danych, informacji i odpisów dokumentów, które wymagane są do realizacji Zleceń i Dyspozycji zgodnie ze statutami Funduszy, niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

§16 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji na zasadach i warunkach określonych odrębnie w Regulaminie rozpatrywania reklamacji dostępnym w Aplikacji.

§17 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem powierzonych danych osobowych będzie Platinum Fund 24 S.A. z siedzibą w Warszawie (02-483) ul. Zapustna 10A lok. 11. Platinum Fund 24 S.A. będzie przetwarzała dane osobowe Użytkownika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679.

§18 Postanowienia dodatkowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie i Umowie w zakresie realizacji Zleceń i Dyspozycji w stosunku do Funduszy zastosowanie mają szczegółowe zasady obsługi Uczestników każdego z Funduszy. Szczegółowy sposób postępowania przy przyjmowaniu Zleceń Uczestnika oraz podpisywania z Uczestnikiem innych umów mogą dodatkowo określać procedury dystrybucji Jednostek Uczestnictwa obowiązujące w danym Funduszu.
 2. Na podstawie szczegółowych zasad obsługi Uczestników każdego z Funduszy oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego Dystrybutor uprawniony jest w każdym czasie do żądania przedstawienia przez Uczestnika dodatkowych danych, informacji i odpisów dokumentów, które wymagane są przez powyższe przepisy.

§19 Wypowiedzenie Umowy Korzystania z Aplikacji

 1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. Stronom przysługuje prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 3. Wypowiedzenie powinno być dokonane przez Użytkownika pod rygorem nieważności w formie pisemnej i przesłane listem poleconym na adres korespondencyjny Dystrybutora. Wypowiedzenie Umowy złożone przez Użytkownika staje się skuteczne w następnym dniu roboczym po otrzymaniu wypowiedzenia przez Dystrybutora.
 4. Dystrybutor przekazuje wypowiedzenie listem poleconym na adres korespondencyjny Użytkownika, przy czym za dzień otrzymania wypowiedzenia przez Uczestnika uważa się dzień określony na zwrotnym potwierdzeniu doręczenia listu.
 5. Umowa wygasa w przypadku zaprzestania przez Dystrybutora świadczenia usług dostępnych w Aplikacji iFundi, zmian statutów Funduszy lub przepisów prawa uniemożliwiających składanie zleceń drogą elektroniczną zgodnie z datą wejścia ich w życie.

§20 Obowiązywanie Regulaminu

 1. Dystrybutor zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie. Regulamin i wszelkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia w Aplikacji.