1. Wprowadzenie

  Aplikacja iFundi zamieszczona pod adresem https://ifundi.pl jak również umieszczona w sklepach App Store lub Google Play, zarządzana jest przez iFundi Softhouse sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli 37-450, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1/218 zarejestrowana pod numerem KRS 0000876090 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 1.070.000 złotych (wpłacony w całości), NIP 108-000-47-84, REGON 141245301.

  Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności Użytkowników Aplikacji iFundi oraz metody postępowania w zakresie gromadzenia i przetwarzania ich danych osobowych. Użytkownik zobowiązany do zapoznania się z Polityką Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji.

 2. Ochrona danych osobowych

  Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), jak również z innymi uzupełniającymi aktami prawnymi.

  1. Administrator danych

   Administratorem danych osobowych Użytkownika Aplikacji iFundi jest iFundi Softhouse sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli 37-450, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1/218 zarejestrowana pod numerem KRS 0000876090 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 1.070.000 złotych (wpłacony w całości), NIP 108-000-47-84, REGON 141245301.

   Adres do korespondencji:  iFundi Softhouse sp. z o.o., ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1/218, 37-450 Stalowa Wola.

   E-mail: cok@ifundi.pl

   Infolinia: 22 36 45 000

   poniedziałek – piątek w godz. od 9.00 do 17.00

  2. Zgodność przetwarzania danych z prawem

   Celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest realizacja zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ich przetwarzanie spełnia warunki określone w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

   Przetwarzanie danych osobowych wymaga wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i spełnia warunki określone w art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

   Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji, świadczenia wysokiej jakości usług, dopasowania usług do Użytkownika i wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią określonych w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

   Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu produktów i usług wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią określonych w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  3. Zakres przetwarzania danych

   Dane osobowe umożliwiające korzystanie z Aplikacji iFundi:

   • Imię;
   • Nazwisko;
   • Numer telefonu komórkowego;
   • Adres e-mail;
   • Hasło i login;
   • Data urodzenia;
   • Miejsce urodzenia;
   • Kraj urodzenia;
   • Obywatelstwo;
   • PESEL;
   • Dane dotyczące dokumentu tożsamości;
   • Adres zamieszkania;
   • Adres korespondencyjny;
   • Informacje o rezydencji podatkowej oraz numerze identyfikacji podatkowej;
   • Numer rachunku bankowego;
   • Źródło pochodzenia środków;
   • Informacje dotyczące stosunków gospodarczych;
   • Status osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
   • Dane dotyczące wypełnianych ankiet przez Użytkownik;
   • Dane o transakcjach dokonywanych przez Użytkownika.
  4. Odbiorcy danych osobowych

   Administrator ustanawia odbiorców danych osobowych Użytkownika Aplikacji takich jak: agenci transferowi, fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, profesjonalne serwerownie, podmioty świadczące usługi informatyczne, podmioty świadczące usługi z zakresu korespondencji i przesyłek, podmioty drukarskie i archiwizacyjne, podmioty świadczące usługi płatnicze, podmioty księgowe, podmioty audytorskie i kontrolne, kancelarie prawne, podmioty marketingowe, komunikacyjne i analityczne (w tym organizujące badania satysfakcji i preferencji), obsługi telefonicznej lub elektronicznej oraz podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy i organy państwowe).

   Dane osobowe Użytkowników przekazywane wzajemnie przez Administratora i fundusze inwestycyjne, w ramach Umów Dystrybucji Funduszy, udostępniane są w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Stron Umowy Dystrybucji lub za zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą. Każda ze Stron jest administratorem, otrzymanych zgodnie z Umową, danych osobowych Użytkownika w trybie art. 14 RODO.

  5. Uprawnienia Użytkownika Aplikacji

   Użytkownik Aplikacji ma zapewniony dostęp do danych osobowych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych do innych administratorów.

   W kwestiach dotyczących rzetelności oraz przejrzystości przetwarzania danych Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  6. Okres przechowywania danych

   Dane osobowe Użytkownika Aplikacji będą przechowywane przez Administratora w okresie obowiązywania umowy. W następstwie rozwiązania umowy dane osobowe zostaną usunięte, z zastrzeżeniem odrębnych obowiązujących przepisów prawa, z których wynika obowiązek archiwizacji lub przechowywania tych danych oraz w sytuacji, gdy wymaga tego obrona przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń lub przeprowadzenia rozstrzygnięć sądowych.

  7. Inspektor danych osobowych

   Pytania w sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kierować do Inspektora Ochrony Danych Spółki na adres e-mail: rodo@ifundi.pl.

 3. Pliki cookies

  Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które serwery zapisują w urządzeniu końcowym Użytkownika Aplikacji iFundi, a następnie mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

  Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Aplikacji i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

  Pliki cookies umożliwiają tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Aplikacji, co przyczynia się do ulepszenia jej struktury i zawartości.

  Pliki cookies pozwalają na identyfikację zalogowanych Użytkowników i korzystanie z technik marketingowych na podstawie informacji o preferencjach, zachowaniu i sposobie korzystania ze stron internetowych.

  Użytkownik Aplikacji w każdej chwili, za pomocą swojej przeglądarki internetowej, może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików cookies. Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików cookies na jego urządzeniu może uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności Aplikacji.

  Wszystkie informacje dotyczące plików cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych przez Aplikację iFundi.

 4. Wtyczki Social Media

  Wtyczki tzw. plug-ins portali społecznościowych LinkedIn, Facebook oraz Twitter mogą znajdować się na stronach internetowych Aplikacji. Związane z nimi usługi dostarczane są odpowiednio przez firmy LinkedIn Corp., Facebook Inc. i Twitter Inc.

  LinkedIn obsługiwany jest przez LinkedIn Corp., 2029 Stierlin Ct, Mountain View, CA 94043, USA. Aby zobaczyć wtyczki LinkedIn przejdź do: https://developer.linkedin.com/plugins#

  Facebook obsługiwany jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA Facebook. Aby zobaczyć wtyczki Facebook przejdź do: https://developers.facebook.com/docs/plugins

  Twitter obsługiwany jest Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Aby zobaczyć wtyczki Twittera przejdź do: https://dev.twitter.com/web/tweet-button

  Logowanie się Użytkownika na portalach społecznościowych lub np kliknięcie przycisku Lubię na Facebooku podczas korzystania z Aplikacji iFundi pozwala portalom na śledzenie jego zainteresowań oraz preferencji informacyjnych.

  Aby uniknąć śledzenia przez LinkedIn, Facebook lub Twitter zachowań Użytkownika należy wylogować się z portali społecznościowych przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji iFundi.

 5. Własność intelektualna

  W stosunku do treści oraz dóbr niematerialnych zamieszczonych w Aplikacji iFundi mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U.2017.880 ze zm.) oraz akty prawne ustanowione dla ochrony praw własności intelektualnej.

  Użytkownik ma prawo do korzystania z materiałów i treści publikowanych w Aplikacji wyłącznie dla celów użytku osobistego.

 6. Kontakt

  Pytania dotyczące Polityki Prywatności należy kierować na adres cok@ifundipl.