Regulamin określający sposób i warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa w
iFundi Softhouse Sp. z o. o.

Spis treści:

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Wskazanie miejsc, w których Spółka będzie prowadziła działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa
 4. Podstawowe usługi świadczone przez Spółkę przy wykorzystaniu Aplikacji
 5. Sposób identyfikacji i weryfikacji Klientów
 6. Sposób postępowania w relacjach z Klientami
 7. Sposób przekazywania Klientom informacji dotyczących Funduszy
 8. Promocja świadczonych usług oraz kontakty z Klientami
 9. Opłaty i prowizje
 10. Sposób prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa
 11. Uzyskanie dostępu do Aplikacji
 12. Zawarcie Umowy Korzystania z Aplikacji i aktywacja konta Klienta
 13. Przechowywanie danych do logowania w Aplikacji
 14. Korzystanie z Aplikacji przez pełnomocników
 15. Logowanie do Aplikacji
 16. Zablokowanie dostępu do Aplikacji
 17. Tryb i warunki składania Zleceń lub Dyspozycji za pośrednictwem Aplikacji
 18. Zasady składania Zleceń lub Dyspozycji
 19. Tryb przekazywania przyjętych Zleceń lub Dyspozycji do Agenta Transferowego, w tym terminy i sposób ich przekazywania
 20. Potwierdzenie Zleceń lub Dyspozycji
 21. Odmowa realizacji Zlecenia lub Dyspozycji przez Spółkę
 22. Zasady świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego
 23. Zasady rozpatrywania reklamacji
 24. Sposób zapobiegania powstawaniu Konfliktu Interesów, a w przypadku zaistnienia takiego konfliktu sposób zarządzania konfliktem
 25. Rejestr złożonych przez Klientów Zleceń
 26. Rejestr pełnomocnictw
 27. Rejestr podpisanych umów z Funduszami
 28. Poufność
 29. Kontakty z Funduszami
 30. Ograniczenia w świadczeniu usług za pośrednictwem Aplikacji
 31. Ograniczenie odpowiedzialności Spółki
 32. Ochrona danych osobowych
 33. Zobowiązanie Klienta
 34. Zasady komunikacji z Klientem
 35. Zmiana Regulaminu
 36. Wypowiedzenie Umowy Korzystania z Aplikacji
 37. Wejście w życie Regulaminu

 

Załącznik nr 1

Wskazanie miejsc, w których Spółka będzie prowadziła działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa.

Załącznik nr 2

Regulamin Rozpatrywania Reklamacji w Spółce

Załącznik nr 3

Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów w Spółce

 

§1 Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Agent Transferowy - podmiot świadczący usługi agenta transferowego dla Funduszu.
 2. Fundusz - rozumie się przez to dystrybuowany przez Spółkę fundusz inwestycyjny otwarty, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, a także subfundusz wydzielony w ramach tego funduszu, fundusz zagraniczny oraz fundusz inwestycyjny otwarty z siedzibą w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Aplikacja - system informatyczny udostępniany przez Spółkę za pośrednictwem sieci Internet oraz w wersjach instalowanych na urządzeniach mobilnych.
 4. Beneficjent Rzeczywisty - rozumie się przez to każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad Klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez Klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.
 5. Dyspozycja - oświadczenie woli, niebędące Zleceniem, składane przez Klienta w związku z Umową Korzystania z Aplikacji, w tym zmiana danych osobowych.
 6. Jednostki Uczestnictwa - jednostki uczestnictwa i/lub odpowiednio tytuły uczestnictwa w Funduszach.
 7. Klient - uczestnik lub potencjalny uczestnik Funduszu. 
 8. Klient Detaliczny - podmiot określony w art. 2 pkt. 13b) Ustawy.
 9. Klient Profesjonalny - podmiot określony w art. 2 pkt. 13a) Ustawy.
 10. Kod dostępu PIN - osobisty numer identyfikacyjny pozwalający Klientowi na korzystanie z Aplikacji,
 11. Kod PUK - kod umożliwiający zmianę danych osobowych Klienta w Aplikacji.
 12. Konflikt Interesów - okoliczności zdefiniowane w §3 Regulaminu Zarządzania Konfliktami Interesów.
 13. Osoba Powiązana - oznacza to osobę powiązaną w rozumieniu Rozporządzenia.
 14. Pracownik - osoba zatrudniona w Spółce lub pozostająca ze Spółką w innym podobnym stosunku.
 15. Regulamin - niniejszy regulamin określający sposób i warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa w Spółce.
 16. Regulamin Rozpatrywania Reklamacji - obowiązujący regulamin rozpatrywania reklamacji w Spółce, który stanowi integralną część Regulaminu.
 17. Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów - obowiązujący regulamin zarządzania konfliktami interesów w Spółce, który stanowi integralną część Regulaminu.
 18. Rejestr - elektroniczna lub papierowa ewidencja danych dotycząca danego uczestnika Funduszu.
 19. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 20. Rozporządzenie - oznacza Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 31 października 2019 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa (Dz. U. poz. 2110).
 21. Spółka - iFundi Softhouse Sp. z o.o. (dawniej "Platinum Fund 24 S.A.) z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, KRS 0000876090, NIP 1080004784, REGON 141245301. iFundi Softhouse Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do pośredniczenia w nabywaniu i zbywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.
 22. Uczestnik - uczestnikiem jest pełnoletnia osoba fizyczna, na rzecz której w Rejestrze jest zapisana co najmniej część Jednostki Uczestnictwa.
 23. Umowa Korzystania z Aplikacji lub Umowa - umowa o świadczenie usług dostępnych w Aplikacji zawarta pomiędzy Klientem a Spółką na zasadach określonych niniejszym Regulaminem po wypełnieniu w Aplikacji formularza rejestracyjnego i zaakceptowaniu przez Klienta Regulaminu.
 24. Ustawa - ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, z późn. zm.).
 25. Ustawa FATCA - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. 2015, poz. 1712, z późn. zm.).
 26. Ustawa CRS - Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami (Dz. U. z 2017 r. poz. 648, z późn. zm.).
 27. Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000, z późn. zm.).
 28. Zlecenie – oświadczenie woli Klienta kierowane do Funduszy dotyczące nabycia, umorzenia oraz konwersji jednostek uczestnictwa.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Spółka świadczy usługi na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 listopada 2008r. nr DPF/4031/43/15/08/KE-K. 
 2. Regulamin określa sposób i warunki prowadzenia działalności w Spółce w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Aplikacji.
 3. Regulamin stanowi integralną część Umowy o Korzystanie z Aplikacji i określa tryb, zasady oraz warunki zawarcia tejże Umowy z Klientem.
 4. Spółka publikuje Regulamin za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://ifundi.pl oraz w Aplikacji mobilnej.

 

§ 3. Wskazanie miejsc, w których Spółka będzie prowadziła działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa

 1. Miejsca, w których Spółka prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa, wskazane zostały w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 4. Podstawowe usługi świadczone przez Spółkę przy wykorzystaniu Aplikacji

 1. Pełen zakres usług świadczonych przez Spółkę przy wykorzystaniu Aplikacji, w tym w szczególności składanie Zleceń lub Dyspozycji, dostępny jest wyłącznie w wersjach instalowanych na urządzeniach mobilnych.
 2. Aplikacja zapewnia w szczególności:
  1. informowanie Klientów o usługach dostępnych w Aplikacji,
  2. informowanie Klientów o możliwości zawarcia Umowy Korzystania z Aplikacji,
  3. publikowanie listy Funduszy, dla których Spółka świadczy usługi pośrednictwa,
  4. udostępnianie Klientom wszelkich materiałów reklamowych i informacyjnych dotyczących Funduszy, a w szczególności Prospektów Informacyjnych tych Funduszy, ich skrótów oraz Tabeli Opłat,
  5. informowanie o stopie zwrotu Jednostek Uczestnictwa poszczególnych Funduszy w wybranych okresach,
  6. udzielanie informacji związanych z uczestnictwem w Funduszach,
  7. informowanie Klientów o formie nabywania Jednostek Uczestnictwa, poprzez dokonywanie wpłat bezpośrednio na rachunki Funduszy prowadzone przez Depozytariusza,
  8. przyjmowanie Zleceń lub Dyspozycji,
  9. informowanie Klientów o numerach rachunków bankowych Funduszu, na które powinni dokonać wpłaty środków pieniężnych,
  10. prezentowanie wycen Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na Rejestrach Klienta,
  11. odbieranie innych oświadczeń Klientów zgodnie z niniejszym Regulaminem i Statutami Funduszy, w tym oświadczeń dotyczących przetwarzania ich danych osobowych,
  12. informowanie o możliwości składania przez Klientów pisemnych reklamacji na adres Spółki oraz o trybie i terminach ich rozpatrzenia,
  13. informowanie Klientów o sposobie zarządzania przez Spółkę konfliktami interesów.

 

§ 5. Sposób identyfikacji i weryfikacji Klientów

 1. W każdym przypadku składania przez Klienta oświadczenia woli, w tym przy zawarciu Umowy Korzystania z Aplikacji, identyfikacja Klienta następuje poprzez ustalenie i zapisanie cech dowodu osobistego, imienia, nazwiska, obywatelstwa, miejsca urodzenia, adresu osoby dokonującej transakcji oraz numeru PESEL.
 2. W przypadku nie posiadania dowodu osobistego przez Klienta, Umowa Korzystania z Aplikacji nie jest zawierana.
 3. Klient ma obowiązek przeprowadzenia niezwłocznej aktualizacji danych osobowych (w tym danych teleadresowych) w przypadku, gdy zajdą jakiekolwiek zmiany.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych przez Klienta w procesie zawierania Umowy. W tym celu Spółka może w dowolnym czasie po zawarciu Umowy wskazać w Aplikacji numer rachunku, na który Klient, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od otrzymania wiadomości SMS o konieczności poddania się weryfikacji, dokona przelewu kwoty 1 zł z własnego rachunku bankowego. Spółka po przeprowadzeniu weryfikacji danych Klienta niezwłocznie przeleje kwotę 1 zł na rachunek, z którego korzystał Klient wykonując ww. przelew.
 5. Rachunek bankowy Klienta, o którym mowa w ust. 4, musi być prowadzony przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 6. Sposób postępowania w relacjach z Klientami

 1. Spółka na podstawie Regulaminu i zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia traktuje Klienta Profesjonalnego, jak Klienta Detalicznego.

 

§ 7. Sposób przekazywania Klientom informacji dotyczących Funduszy

 1. Spółka udostępnia w Aplikacji oraz na żądanie Klienta dostarcza bezpłatnie w formie papierowej kluczowe informacje dla inwestorów, a w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego również informację dla Klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego otwartego, o ile została ona sporządzona.
 2. Na żądanie Klienta Spółka dostarcza bezpłatnie roczne i półroczne sprawozdanie finansowe oraz prospekt informacyjny Funduszu wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie.
 3. W przypadku pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego Spółka przedstawia Klientowi informacje o ryzyku związanym z inwestowaniem w te Jednostki Uczestnictwa, obejmujące w szczególności:
  1. wskazanie ryzyka związanego z danym rodzajem Jednostek Uczestnictwa,
  2. wskazanie zmienności ceny danych Jednostek Uczestnictwa,
  3. wyeksponowanie cechy dużej zmienności wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego w przypadku, gdy cechuje się on lub może się cechować dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania tym portfelem,
  4. jeżeli Fundusz lokuje większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego albo odzwierciedla skład indeksu papierów wartościowych - wyeksponowane stwierdzenie wskazujące na tę cechę,
  5. informację o ryzyku walutowym, w przypadku gdy wpłata i wypłata środków następuje w walucie obcej lub gdy większość aktywów danego Funduszu inwestowana jest za granicą.
 4. Spółka dokłada należytej staranności i na bieżąco uaktualnia informacje otrzymywane od Funduszy.
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialność za zawartość merytoryczną informacji otrzymywanych od Funduszy.

 

§ 8. Promocja świadczonych usług oraz kontakty z Klientami

 1. Spółka zachowuje należytą staranność, aby informacje kierowane do Klientów, w tym informacje upowszechniane przez Spółkę w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Spółkę, były rzetelne, zrozumiałe i niewprowadzające w błąd.
 2. Informacje upowszechniane w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Spółkę oznaczane są w sposób niebudzący wątpliwości odnośnie ich charakteru.
 3. Informacje upowszechniane przez Spółkę w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Spółkę nie wykorzystują nazwy żadnego organu nadzoru w sposób, który wskazywałby lub sugerowałby, że taki organ nadzoru zatwierdził lub zaaprobował produkt lub usługę oferowaną przez Spółkę.
 4. W przypadku gdy Spółka jest zobowiązana do przekazywania informacji przy użyciu trwałego nośnika informacji, informacje te mogą być przekazywane na trwałym nośniku innym niż papier, pod warunkiem że:
  1. przekazywanie informacji w taki sposób jest uzasadnione ze względu na potrzeby świadczenia usługi,
  2. Klient, mając wybór pomiędzy informacjami przekazywanymi w formie papierowej lub przy użyciu innego trwałego nośnika informacji, wskazuje wyraźnie na tę drugą możliwość.
 5. W przypadku gdy Spółka przekazuje Klientom informacje za pośrednictwem strony internetowej lub Aplikacji, a informacje takie nie są adresowane indywidualnie do Klienta, warunkiem korzystania z takiej formy przekazywania informacji jest:
  1. wyraźna zgoda Klienta na przekazywanie informacji w takiej formie,
  2. przekazanie Klientowi powiadomienia w formie elektronicznej ze wskazaniem miejsca na stronie internetowej lub w Aplikacji, gdzie można znaleźć informacje,
  3. aktualność informacji,
  4. dostępność informacji na stronie internetowej lub w Aplikacji tak długo, jak jest to niezbędne do tego, aby Klient mógł się z nimi zapoznać,
  5. możliwość utrwalenia informacji przez Klienta.

 

§ 9. Opłaty i prowizje

 1. Klient nie ponosi żadnych opłat z tytułu korzystania z Aplikacji.
 2. Klient ponosi koszty opłat i prowizji należnych Funduszom z tytułu realizacji Zleceń, zgodnie ze Statutami Funduszy, które Spółka udostępnia w Aplikacji.
 3. Spółka przed złożeniem Zlecenia informuje Klienta w Aplikacji o szacowanej wysokości opłat i prowizji, jakie otrzyma od Funduszu z tytułu pośrednictwa w realizacji Zlecenia.
 4. Spółka informuje Klienta w Aplikacji o dokładnej wysokości opłat i prowizji, jakie otrzyma od Funduszu z tytułu pośrednictwa w realizacji Zlecenia, niezwłocznie po ich ustaleniu.
 5. Spółka, co najmniej raz w roku, informuje Klienta w Aplikacji o faktycznych kwotach i charakterze świadczeń pieniężnych, jakie w badanym okresie otrzymała od Funduszy z tytułu pośrednictwa w realizacji Zleceń.

 

§ 10. Sposób prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa

 1. Zlecenia Klientów przyjmowane są wyłącznie w Aplikacji.
 2. Spółka nie przyjmuje wpłat od Klientów. Klient samodzielnie dokonuje przelewu środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu za pośrednictwem Aplikacji na rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez depozytariusza Funduszu.
 3. Spółka nie otrzymuje i nie przekazuje wypłat z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa. Wypłaty środków pochodzących z umorzenia Jednostek Uczestnictwa przekazywane są bezpośrednio z rachunku bankowego Funduszu na rachunek bankowy Klienta wskazany w Aplikacji.

 

§ 11. Uzyskanie dostępu do Aplikacji

 1. Aplikacja jest udostępniana w wersji transakcyjnej na urządzenia mobilne.
 2. Dostęp do Aplikacji posiadają osoby fizyczne, które zawarły Umowę Korzystania z Aplikacji, a następnie aktywowały ją w sposób określony w §12 niniejszego Regulaminu.
 3. Zawarcie przez Klienta Umowy Korzystania z Aplikacji wymaga posiadania przez niego pełnej zdolności do czyn¬ności prawnych oraz ukończenia 18 roku życia. Umowa nie przewiduje możliwości ustanowienia przez Klienta Beneficjenta Rzeczywistego - tzn. żadna inna osoba fizyczna nie może kontrolować Klienta odnośnie inwestowania środków finansowych w Funduszach z wykorzystaniem Aplikacji oraz nie może czerpać z tych inwestycji ostatecznych korzyści.
 4. Aplikacja jest dostępna przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym dostęp do Aplikacji może być czasowo ograniczony z przyczyn technicznych oraz w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Dostęp do Aplikacji kończy się wraz z rozwiązaniem/wygaśnięciem Umowy Korzystania z Aplikacji.

 

§ 12. Zawarcie Umowy Korzystania z Aplikacji i aktywacja konta Klienta

 1. Umowa Korzystania z Aplikacji zostaje zawarta pomiędzy Spółką a Klientem zdalnie bez obecności Klienta, przy zachowaniu zasad identyfikacji Klienta opisanych w § 5 ust. 1.
 2. W celu zawarcia Umowy Korzystania z Aplikacji i aktywacji konta, Klient zobowiązany jest do podania wszystkich danych znajdujących się na formularzu elektronicznym w Aplikacji, który wypełnia w następującym trybie:
  1. Klient podaje imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres email oraz ustala Hasło do logowania wypełniając odpowiednie formularze przygotowane i udostępnione przez Spółkę w postaci elektronicznej w Aplikacji,
  2. Klient akceptuje niniejszy Regulamin oraz możliwość przekazywania przez Spółkę informacji o usługach za pośrednictwem Aplikacji,
  3. Przez akceptację niniejszego Regulaminu Klient oświadcza, że wszystkie zgody, dane i informacje przekazane Spółce w jakiejkolwiek formie w tym w formie elektronicznej, a w szczególności utrwalone na formularzu rejestracyjnym wypełnionym w Aplikacji przez Klienta przed zawarciem Umowy są zgodne z prawdą. W przypadku zmiany przekazanych danych Klient zobowiązuje się, że wszelkie oświadczenia, zgody, dane i informacje przekazywane Spółce w jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, po zawarciu Umowy będą rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym,
  4. Klient wprowadza w formularzu rejestracyjnym kod SMS, który zostaje wysłany na jego telefon komórkowy za pośrednictwem Aplikacji. Pozytywna weryfikacja numeru telefonu komórkowego skutkuje automatycznym zapisaniem Regulaminu na trwałym nośniku w telefonie komórkowym Klienta,
  5. Umowa Korzystania z Aplikacji zostaje zawarta z chwilą wypełnienia formularza rejestracyjnego, akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na możliwość przekazywania Klientowi przez Spółkę informacji o usługach za pośrednictwem Aplikacji oraz po pozytywnym zweryfikowaniu numeru telefonu komórkowego,
  6. Po zawarciu Umowy Korzystania z Aplikacji system automatycznie wysyła do Klienta tymczasowy numer Login w wiadomości SMS oraz Regulamin na adres email poczty elektronicznej Klienta,
  7. Po zalogowaniu się z wykorzystaniem tymczasowego numeru Login oraz Hasła Klient wypełnia pozostałe dane identyfikacyjne w odpowiednim formularzu przygotowanym i udostępnionym przez Spółkę w postaci elektronicznej w Aplikacji,
  8. Po wypełnieniu pozostałych danych identyfikacyjnych Klientowi zostaje nadany stały numer Login, który automatycznie zostaje wysłany w wiadomości SMS do Klienta,
  9. Po zalogowaniu się z wykorzystaniem stałego numeru Login oraz Hasła Klient nadaje kod dostępu PIN do Aplikacji. Nadanie kodu dostępu PIN do Aplikacji skutkuje aktywacją konta Klienta.

 

§ 13. Przechowywanie danych do logowania w Aplikacji

 1. Klient zobowiązany jest do należytego chronienia wszelkich danych umożliwiających korzystanie z Aplikacji. Zlecenia lub Dyspozycje złożone z użyciem poprawnego kodu PIN lub kodu PUK uważa się za złożone przez Klienta.
 2. Spółka, Fundusze i Agenci Transferowi nie ponoszą odpowiedzialności za realizację Zleceń lub Dyspozycji przez osoby inne niż Klient, które dysponowały wszystkimi danymi, które miały być chronione przez Klienta zgodnie z postanowieniami ust. 1.
 3. W razie ujawnienia kodu PIN, kodu PUK lub innych danych umożliwiających logowanie do Aplikacji innym osobom Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Spółkę.

 

§ 14. Korzystanie z Aplikacji przez pełnomocników

 1. Klient nie może ustanowić pełnomocnika do korzystania z Aplikacji w jego imieniu.

 

§ 15. Logowanie do Aplikacji

 1. Klient każdorazowo uzyskuje dostęp i może korzystać z Aplikacji po prawidłowym zalogowaniu.
 2. Logowanie do Aplikacji polega na wpisaniu w odpowiednim polu kodu PIN.
 3. Trzykrotne błędne wprowadzenie kodu PIN powoduje zablokowanie dostępu do Aplikacji.
 4. W przypadku, gdy Klient zapomni kodu PIN lub gdy dostęp do Aplikacji zostanie zablokowany w sposób opisany w ust. 2, Klient może zalogować się powtórnie wpisując stały numer Login oraz hasło Klienta, a następnie nadać nowy kod dostępu PIN.
 5. W przypadku, gdy Klient zapomni stałego numeru Login i/lub hasła Klienta, Klient może uzyskać dostęp do Aplikacji, za pomocą panelu służącemu odzyskiwaniu danych do logowania, podając numer telefonu komórkowego, PESEL oraz kod pocztowy adresu zamieszkania. W wyniku pozytywnie przeprowadzonej weryfikacji, na telefon komórkowy Klienta zostanie wysłany kod SMS. Po wprowadzeniu otrzymanego kodu SMS do wskazanego pola formularza zamieszczonego w panelu Aplikacji i ustaleniu nowego hasła Klienta, Spółka prześle stały numer Login na telefon Klienta.

 

§ 16. Zablokowanie dostępu do Aplikacji

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do zablokowania Klientowi dostępu do Aplikacji w sytuacji wskazanej w par. 15 ust. 3 Regulaminu oraz w przypadkach gdy:
  1. zostanie stwierdzone naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne okoliczności w tym techniczne, niezależne od Spółki,
  3. weryfikacja, o której mowa w par. 5 ust. 4 Regulaminu, nie nastąpiła z winy Klienta lub jej wynik był negatywny.
 2. Blokada dostępu do Aplikacji zostanie zniesiona natychmiast po ustaniu okoliczności, które ją spowodowały.

 

§ 17. Tryb i warunki składania Zleceń i Dyspozycji za pośrednictwem Aplikacji

 1. Klient składa Zlecenia lub Dyspozycje w Aplikacji po uprzednim zalogowaniu się za pomocą kodu PIN.
 2. Zlecenia lub Dyspozycje Klientów przyjmowane są za pośrednictwem Aplikacji, poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy przygotowanych i udostępnionych przez Spółkę w postaci elektronicznej.
 3. Zlecenia lub Dyspozycje składane przez Klienta powinny zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację Klienta.
 4. Zlecenia lub Dyspozycje wypełnia Klient zgodnie z zamieszczonymi wskazówkami. Klient zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wymaganych pól udostępnionych formularzy.
 5. Sposób wypełnienia formularza i dane zamieszczone w Zleceniu są sprawdzane automatycznie przez system, pod względem:
  1. bezbłędności,
  2. kompletności uzyskanych informacji i prawidłowości wypełnionego Zlecenia.
 6. Klient ma do wyboru następujące rodzaje Zleceń: nabycie, umorzenie oraz konwersja.
 7. Zlecenie składane przez Klienta zawiera rodzaj Zlecenia, nazwę Funduszu lub Funduszy oraz wartość Zlecenia wyrażoną kwotą brutto.
 8. Aplikacja automatycznie ustala datę i czas złożenia autoryzowanego Zlecenia lub Dyspozycji.
 9. Informacje o numerze konta bankowego Funduszu, na które Klient ma dokonać wpłatę oraz inne dane potrzebne do przelewu są generowane automatycznie przez Aplikację. Szczegółowe informacji o sposobie dokonania płatności oraz jakie dane muszą się znaleźć na poleceniu przelewu, Klient otrzymuje za pośrednictwem Aplikacji.
 10. Spółka nie weryfikuje czy, w związku ze złożeniem Zlecenia nabycia, Klient wykonał przelew środków pieniężnych do Funduszu.
 11. Środki pieniężne z tytułu Zlecenia umorzenia Jednostek Uczestnictwa, złożonego za pośrednictwem Aplikacji, są przekazywane na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w Aplikacji.
 12. Złożenie Zlecenia w Aplikacji wymaga, aby Klient dokonał jego autoryzacji przy wykorzystaniu kodu jednorazowego SMS. Dopiero po wprowadzeniu w odpowiednie pole otrzymanego kodu transakcja jest przeznaczona do realizacji.
 13. Złożenie Dyspozycji w Aplikacji wymaga, aby Klient dokonał jej autoryzacji z wykorzystaniem kodu PUK.
 14. Po złożeniu Zlecenia nabycia, umorzenia lub konwersji, system automatycznie przesyła Zlecenie Klienta do Funduszu.

 

§ 18. Zasady składania Zleceń lub Dyspozycji

 1. Zlecenia lub Dyspozycje złożone za pośrednictwem Aplikacji uznaje się za złożone z wyłącznej inicjatywy Klienta.
 2. Spółka nie przyjmuje Zlecenia lub Dyspozycje Klienta dotyczące Rejestrów, które nie zostały otworzone za pośrednictwem Aplikacji.
 3. Przed złożeniem Zlecenia i otwarciem Rejestru w danym Funduszu Klient winien zapoznać się z jego Pro¬spektem Informacyjnym oraz zawartym w nim Statutem.
 4. Klient składający Zlecenie akceptuje fakt, iż lokowanie środków w Funduszach wiąże się z ryzykiem inwesty¬cyjnym przejawiającym się w możliwości zarówno wzrostów, jak i spadków wartości inwestycji wynikających ze zmiennej koniunktury na rynkach finansowych.
 5. Klient składający Zlecenie akceptuje fakt, że Fundusze nie gwarantują osiągnięcia określonego w ich Statutach celu in¬westycyjnego, w szczególności nie gwarantują dodatniej stopy zwrotu z inwestycji niezależnie od długości jej trwania.
 6. Klient przed złożeniem pierwszego Zlecenia powinien odpowiedzieć w Aplikacji na pytania wymagane Ustawą FATCA oraz Ustawą CRS.
 7. W celu dokonania oceny, czy przewidziana usługa lub produkt są odpowiednie dla Klienta, Spółka przed przyjęciem Zlecenia nabycia lub zawarciem Umowy Korzystania z Aplikacji uzyskuje od Klienta za pośrednictwem Aplikacji informacje dotyczące jego wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestowania w Jednostki Uczestnictwa.
 8. W przypadku, gdy na podstawie informacji uzyskanych od Klienta, o których mowa w ust. 7, Spółka oceni, że inwestycja w Jednostki Uczestnictwa jest nieodpowiednia dla Klienta, informuje o tym Klienta.
 9. Spółka może odstąpić od uzyskania od Klienta informacji, o których mowa w ust. 7, gdy przed przyjęciem Zlecenia poinformuje Klienta o możliwości dokonania oceny, czy inwestycja w Jednostki Uczestnictwa jest dla Klienta odpowiednia.
 10. W przypadku gdy Klient nie przedstawia informacji, o których mowa w ust. 7, lub jeżeli przedstawia informacje niewystarczające, Spółka informuje Klienta, że Klient uniemożliwia dokonanie oceny, czy inwestycja w Jednostki Uczestnictwa jest dla Klienta odpowiednia.
 11. Klient powinien upewnić się, że wszystkie Zlecenia lub Dyspozycje składane za pomocą Aplikacji są prawidłowe i zgodne z jego intencjami przed dokonaniem ich autoryzacji.
 12. Odwołanie autoryzowanego Zlecenia nie jest możliwe.
 13. Zlecenia lub Dyspozycje są uważane za złożone w chwili ich autoryzacji. Autoryzowane Zlecenia lub Dyspozycje przekazywane są do Funduszy. W przypadku, gdy w związku ze złożeniem Zleceniem wymagana będzie wpłata na rachunek danego Funduszu, Zlecenie jest realizowane pod warunkiem dokonania wpłaty na rachunek Funduszu.
 14. W każdym przypadku składania Zlecenia, gdy Klient nie ma otwartego Rejestru w wybranym Funduszu, następuje przesłanie do Funduszu danych osobowych Klienta w celu otwarcia Rejestru.
 15. Spółka uprawniona jest do żądania przedstawienia przez Klienta dodatkowych danych, informacji i odpisów dokumentów, które wymagane są do realizacji Zleceń lub Dyspozycji zgodnie ze Statutami Funduszy, niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Lista wymaganych odpisów dokumentów wraz ze sposobem potwierdzenia za zgodność z oryginałem (np. odpis notarialny) będzie podawana przed złożeniem Zlecenia lub Dyspozycji.

 

§ 19. Tryb przekazywania przyjętych Zleceń lub Dyspozycji do Agenta Transferowego, w tym terminy i sposób ich przekazywania

 1. Spółka przekazuje do Funduszu (Agenta Transferowego) wszystkie Zlecenia lub Dyspozycje złożone przez Klienta w związku z uczestnictwem w Funduszu w danym dniu przy wykorzystaniu transmisji elektronicznej.
 2. Umowy zawierane z Funduszami określą sposób i termin wysłania Zleceń lub Dyspozycji, przy czym ich wysłanie przez Spółkę do Agenta Transferowego będzie następowało najpóźniej po zakończonym dniu pracy lub do godziny 10:00 w następnym dniu roboczym po ich przyjęciu.
 3. Spółka odpowiada za terminowe przekazanie Zlecenia lub Dyspozycji do Funduszu.
 4. Fundusz ponosi odpowiedzialność za wykonanie przekazanego przez Spółkę Zlecenia lub Dyspozycji zgodnie z Prospektem Informacyjnym oraz Statutem Funduszu.

 

§ 20. Potwierdzenie Zleceń lub Dyspozycji

 1. Zlecenia lub Dyspozycje wykonywane na Rejestrach Klienta w Funduszach są potwierdzane w formie i trybie określonym w Statutach Funduszy.
 2. Informacje o operacjach Klienta dostępne są w Aplikacji.
 3. Pracownik może udzielić Klientowi informacji o wykonywanej przez niego operacji. Udzielanie przez Pracownika wszelkich informacji Klientowi dotyczących aktualnego stanu posiadanych Rejestrów oraz historii wykonywanych na nich operacji jest możliwe, o ile ww. dane będą dostępne dla Pracownika.

 

§ 21. Odmowa realizacji Zlecenia lub Dyspozycji przez Spółkę

 1. Spółka zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia, Dyspozycji oraz udzielenia jakichkolwiek informacji za pośrednictwem Aplikacji w przypadku:
  1. podejrzenia ujawnienia osobom trzecim kodu PIN, kodu PUK lub kodu jednorazowego SMS,
  2. nienależytej jakości transmisji, przerw w łączności, przerw w dostawie prądu, modyfikacji transmisji, uszkodzeń i wad urządzeń telekomunikacyjnych oraz systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerwania połączenia w trakcie składania Zlecenia lub Dyspozycji, działania osób trzecich w trakcie przesyłania Zleceń lub Dyspozycji oraz wszelkich innych informacji, przerw spowodowanych koniecznością bieżącej konserwacji,
  3. następstw wynikających z działania organów władzy ustawodawczej, wykonawczej lub sądowniczej, w szczególności następstwem zmiany przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zobowiązań umownych,
  4. działania siły wyższej,
  5. wątpliwości, co do autentyczności wymaganych danych i dokumentów lub niezgodności z postanowieniami Statutów Funduszy lub przepisami prawa,
  6. nieprzedstawienia przez Klienta dodatkowych danych, informacji i odpisów dokumentów, które wymagane są do realizacji Zleceń lub Dyspozycji zgodnie ze Statutami Funduszy, niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
  7. niezaakceptowania przez Klienta zmian w niniejszym Regulaminie.

 

§ 22. Zasady świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego

 1. Spółka nie świadczy dla Klientów usług nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w zakresie lokowania środków w Jednostki Uczestnictwa Funduszy, w których zbywaniu i odkupywaniu uczestniczy.

 

§ 23. Zasady rozpatrywania reklamacji

 1. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji na zasadach i warunkach określonych odrębnie w Regulaminie Rozpatrywania Reklamacji. Zasady rozpatrywania reklamacji Klientów zostały wskazane w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 24. Sposób zapobiegania powstawaniu Konfliktu Interesów, a w przypadku zaistnienia takiego konfliktu sposób zarządzania konfliktem

 1. Sposób zapobiegania powstawaniu Konfliktu Interesów, a w przypadku zaistnienia takiego konfliktu sposób zarządzania konfliktem, został określony w Regulaminie Zarządzania Konfliktami Interesów w Spółce stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 25. Rejestr złożonych przez Klientów Zleceń

 1. Spółka prowadzi Rejestr złożonych przez Klientów Zleceń w danym roku kalendarzowym.
 2. Rejestr prowadzony jest w sposób ciągły, poprzez zapisanie informacji dotyczących Zleceń przyjętych przez Spółkę.
 3. Złożone przez Klientów Zlecenia wpisywane są do Rejestru codziennie, najpóźniej następnego dnia za dzień poprzedni.

 

§ 26. Rejestr pełnomocnictw

 1. Spółka prowadzi Rejestr pełnomocnictw udzielonych przez Klientów Pracownikom.
 2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane osobowe Pracowników oraz informacje o zakresie pełnomocnictwa.

 

§ 27. Rejestr podpisanych umów z Funduszami

 1. Spółka prowadzi Rejestr umów podpisywanych z Funduszami.
 2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
  1. datę podpisania umowy,
  2. wskazanie Funduszy, których jednostki uczestnictwa będą dystrybuowane w ramach podpisanej umowy.

 

§ 28. Poufność

 1. Spółka traktuje wszelkie informacje uzyskane w związku ze świadczeniem usług opisanych w Regulaminie jako informacje poufne.
 2. Wszelkie informacje uzyskane w związku ze świadczeniem usług opisanych w Regulaminie wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby realizacji tych usług.
 3. Spółka zapewnia, że wszystkie osoby pozostające ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia lub innym o podobnym charakterze, które będą miały dostęp do informacji poufnych w ramach wykonywania usług opisanych w Regulaminie, będą stosowały regulacje dotyczące poufności.

 

§ 29. Kontakty z Funduszami

 1. W przypadku, gdy zajdzie potrzeba kontaktu z Funduszem Pracownik kontaktuje się z jego przedstawicielem, na zasadach określonych przez szczegółowe zasady obsługi Klientów każdego z Funduszy.

 

§ 30. Ograniczenia w świadczeniu usług za pośrednictwem Aplikacji

 1. Spółka zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia w dowolnym terminie prac serwisowych oraz modernizacyjnych, które mogą skutkować przerwami w dostępie do Aplikacji.
 2. Spółka zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępności do Aplikacji w przypadku wystąpienia siły wyższej.
 3. W przypadku przerw w świadczeniu usług pośrednictwa, które spowodowane są siłą wyższą, pracami serwisowymi lub modernizacyjnymi, Spółka poinformuje Klienta o ich charakterze, terminach rozpoczęcia oraz, gdy Spółka będzie dysponowała odpowiednią wiedzą, terminach zakończenia za pośrednictwem Aplikacji.

 

§ 31. Ograniczenie odpowiedzialności Spółki

 1. Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:
  1. złożeniem Zlecenia lub Dyspozycji za pośrednictwem Aplikacji z wykorzystaniem kodu PIN lub PUK oraz kodu jednorazowego SMS przez osoby trzecie,
  2. nieprzekazaniem złożonego Zlecenia lub Dyspozycji złożonej do realizacji za pośrednictwem Aplikacji, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia,
  3. nienależytą jakością transmisji, przerw w łączności, przerw w dostawie prądu, modyfikacji transmisji, uszkodzeń i wad urządzeń telekomunikacyjnych oraz systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerwania połączenia w trakcie składania Zlecenia lub Dyspozycji, działania osób trzecich w trakcie przesyłania Zleceń lub Dyspozycji oraz wszelkich innych informacji, przerwami spowodowanymi koniecznością bieżącej konserwacji oraz działaniami wirusów komputerowych,
  4. w następstwie działania organów władzy ustawodawczej, wykonawczej lub sądowniczej, w szczególności następstwem zmiany przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zobowiązań umownych,
  5. w następstwie przerw w dostępie do Aplikacji, które są spowodowane prowadzonymi pracami serwisowymi lub modernizacyjnymi,
  6. działaniami siły wyższej.

 

§ 32. Ochrona danych osobowych

 1. Spółka jest administratorem powierzonych danych osobowych Klienta, które będzie przetwarzała zgodnie z RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.

 

§ 34. Zasady komunikacji z Klientem

 1. Spółka nagrywa rozmowy telefoniczne lub zapisuje prowadzoną korespondencję elektroniczną z Klientem w związku ze świadczonymi lub potencjalnie świadczonymi usługami i sporządza protokoły, notatki lub nagrania rozmów przeprowadzonych w bezpośredniej obecności Klienta w związku z tymi usługami.
 2. Spółka oznacza datę i czas sporządzenia, przekazania lub otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy dane te nie są zawarte w ich treści.
 3. Kopia nagrania rozmów z Klientem i korespondencji z Klientem będzie udostępniana na żądanie przez okres pięciu lat, a w przypadku, gdy żąda tego właściwy organ, przez okres do siedmiu lat.
 4. Wszelka korespondencja do Klienta dotycząca Umowy oraz uczestnictwa w Funduszach odbywa się na adres koresponden¬cyjny Klienta lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Spółka prowadzi korespondencję z Klientem, w sprawach dotyczących świadczenia usług, w formie elektronicznej, za pośrednictwem dostępnego w Aplikacji adresu e-mail: cok@ifundi.pl.
 6. Spółka prowadzi korespondencję z Klientem w formie pisemnej korzystając z adresu pocztowego: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1/218, 37-450 Stalowa Wola.

 

§ 35. Zmiana Regulaminu

 1. Spółka zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Każda zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w mobilnej wersji Aplikacji.
 3. Każda zmiana Regulaminu wymaga opublikowania nowej mobilnej wersji Aplikacji.
 4. Każda zmiana Regulaminu wymaga akceptacji Klienta.
 5. Każda zaakceptowana przez Klienta zmiana Regulaminu skutkuje automatycznym zapisaniem. Regulaminu na trwałym nośniku w telefonie komórkowym Klienta oraz jego przesłaniem na adres email poczty elektronicznej Klienta.
 6. Do czasu zaakceptowania przez Klienta zmian w Regulaminie Spółka nie będzie realizować składanych przez niego Zleceń.
 7. Klient, który nie akceptuje wprowadzanych zmian ma prawo do wypowiedzenia Umowy zgodnie z par. 36 ust. 3.

 

§ 36. Wypowiedzenie Umowy Korzystania z Aplikacji

 1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. Stronom przysługuje prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 3. Wypowiedzenie powinno być dokonane przez Klienta pod rygorem nieważności w formie pisemnej i przesłane listem poleconym na adres korespondencyjny Spółki. Wypowiedzenie Umowy złożone przez Klienta staje się skuteczne w następnym dniu roboczym po otrzymaniu wypowiedzenia przez Spółkę.
 4. Spółka przekazuje wypowiedzenie listem poleconym na adres korespondencyjny Klienta, przy czym za dzień otrzymania wypowiedzenia przez Klienta uważa się dzień określony na zwrotnym potwierdzeniu doręczenia listu.
 5. Umowa wygasa w przypadku zaprzestania przez Spółkę świadczenia usług dostępnych w Aplikacji, zmian Statutów Funduszy lub przepisów prawa uniemożliwiających składanie Zleceń drogą elektroniczną zgodnie z datą wejścia ich w życie.
 6. Wypowiedzenie Umowy lub jej wygaśnięcie nie ma wpływu na stan Rejestrów Klienta otwartych za pośrednictwem Spółki w Funduszach.

 

§ 37. Wejście w życie Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15 lipca 2022 r.

 

Załącznik nr 1

Wskazanie miejsc, w których Spółka będzie prowadziła działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa.

 1. 1. Spółka będzie prowadziła działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa w następującej lokalizacji: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola.

 

Załącznik nr 2

Regulamin Rozpatrywania Reklamacji w Spółce

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Rozpatrywania Reklamacji określa zasady rozpatrywania reklamacji Klientów, w związku z działalnością Spółki, Funduszu lub innych podmiotów działających na rzecz Funduszu.
 2. Regulamin Rozpatrywania Reklamacji odnosi się do wszystkich pracowników Spółki i innych osób pozostających ze Spółką w podobnym stosunku.
 3. Klient w każdym czasie jest uprawniony do złożenia reklamacji.

 

§ 2. Przyjęcie reklamacji

 1. Klient może złożyć reklamację wyłącznie w formie pisemnego dokumentu lub e-maila, o ile Klient wyraził na to zgodę.
 2. Reklamację Klient może złożyć:
  1. bezpośrednio w siedzibie Spółki,
  2. korespondencyjnie w formie pisemnej na adres Spółki albo pocztą elektroniczną na adres e-mail: cok@ifundi.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. szczegółowy opis przedmiotu i okoliczności zdarzenia, których reklamacja dotyczy,
  2. wskazanie danych umożliwiających identyfikacje Klienta i numer Rejestru, którego reklamacja dotyczy,
  3. datę złożenia Zlecenia lub Dyspozycji,
  4. jednoznaczną instrukcję dotyczącą czynności, jakich żąda Klient.
 4. W sytuacji, gdy treść reklamacji nasuwa wątpliwości co do jej przedmiotu, Spółka wysyła do Klienta pismo, listem poleconym na adres korespondencyjny Klienta, z prośbą o złożenie dodatkowych wyjaśnień lub jej uzupełnienia. W przypadku reklamacji składanej za pomocą e-maila, Spółka wysyła ww. pismo na adres email poczty elektronicznej Klienta.

 

§ 3. Zasady postępowania z reklamacjami dotyczącymi działalności Funduszu lub innych podmiotów działających na rzecz Funduszu

 1. Reklamacja Klienta dotycząca wszelkich spraw związanych z przetworzeniem Zleceń lub Dyspozycji przez Agenta Transferowego, działalnością Funduszu, towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego Funduszem lub innego podmiotu wykonującego czynności w zakresie obsługi Funduszu, Spółka przekazuje niezwłocznie do właściwego podmiotu w celu jej rozpatrzenia.
 2. Klient składający reklamację, o której mowa w ust. 1 informowany jest przez Spółkę o przekazaniu reklamacji do właściwego podmiotu.

 

§ 4. Rozpatrzenie reklamacji

 1. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Spółkę.
 2. W sprawach szczególnie skomplikowanych lub wymagających uzyskania informacji od podmiotów zewnętrznych, termin wymieniony w ust. 1 może zostać przedłużony o kolejne 30 dni. Klient informowany jest niezwłocznie o wymienionym w zdaniu poprzednim przedłużeniu terminu w piśmie wysłanym listem poleconym na adres korespondencyjny Klienta, a w przypadku reklamacji składanych za pomocą e-maila na adres poczty elektronicznej Klienta.

 

§ 5. Odpowiedź na reklamację

 1. Odpowiedź na reklamację udzielana jest zawsze w formie pisemnej i przekazywana na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta, a w przypadku reklamacji składanych za pomocą e-maila na adres poczty elektronicznej Klienta.
 2. Jeżeli reklamacja nie zostanie uwzględniona, odpowiedź na reklamację zawiera uzasadnienie rozstrzygnięcia.
 3. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, w odpowiedzi zamieszcza się krótką informację o sposobie załatwienia reklamacji.

 

§ 6. Rejestr reklamacji

 1. Złożona reklamacja ewidencjonowana jest w Rejestrze reklamacji prowadzonym przez Spółkę.
 2. Wzór formularza reklamacji z Rejestru reklamacji, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Rozpatrywania Reklamacji.
 3. Rejestr reklamacji prowadzony jest w sposób ciągły, poprzez numerowanie kolejnych reklamacji.

 

§ 7. Archiwizacja materiałów

 1. Wszelkie dokumenty związane z rozpatrywaniem reklamacji przechowywane są w siedzibie Spółki.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rozpatrywania Reklamacji w Spółce - wzór formularza reklamacji

Nr reklamacji (kolejny)
Data złożenia reklamacji  
Imię i Nazwisko Klienta  
Imię i nazwisko osoby składającej reklamację  
Przedmiot reklamacji (krótki opis wynikający z reklamacji Klienta)  
Sposób rozstrzygnięcia reklamacji (krótki opis wynikający z odpowiedzi Spółki)  

 

Załącznik nr 3

Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów w Spółce

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów w Spółce określa zasady identyfikowania, zapobiegania oraz postępowania w przypadku zajścia Konfliktu Interesów.
 2. Spółka prowadzi działalność zgodnie z zasadą unikania Konfliktów Interesów oraz rzetelnego zarządzania Konfliktami Interesów. W przypadku powstania Konfliktu Interesów, interes Klienta uważany jest za priorytetowy.  
 3. Spółka przekazuje Klientom podstawowe zasady postępowania Spółki w przypadku powstania Konfliktu Interesów oraz informuje, że na żądanie Klienta zostaną mu przekazane szczegółowe informacje dotyczące tych zasad.
 4. Przed przyjęciem pierwszego Zlecenia Spółka informuje Klienta, przy użyciu trwałego nośnika informacji, o istniejących Konfliktach Interesów związanych ze świadczeniem na rzecz tego Klienta usług pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa. Informacja zawiera dane pozwalające Klientowi na podjęcie świadomej decyzji o złożeniu Zlecenia.
 5. W przypadku powstania Konfliktu Interesów po przyjęciu pierwszego Zlecenia Spółka powiadamia niezwłocznie o tym fakcie Klienta.

 

§ 2. Identyfikacja Konfliktu Interesów

 1. Przez Konflikt Interesów rozumie się wszelkie znane Spółce okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między jakimkolwiek interesem Spółki lub Osoby Powiązanej i obowiązkiem działania przez Spółkę w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, jak również znane Spółce okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów.

 

§ 3. Okoliczności powodujące lub mogące powodować powstanie Konfliktu Interesów

 1. Konflikt Interesów może powstać w szczególności, gdy Spółka lub Osoba Powiązana:
  1. może uzyskać korzyść lub uniknąć straty na skutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez co najmniej jednego Klienta Spółki,
  2. posiada powód, aby udzielać Klientowi lub grupie Klientów preferencji w stosunku do innego Klienta lub grupy Klientów Spółki,
  3. posiada interes rozbieżny z interesem Klienta,
  4. prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Klienta Spółki,
  5. otrzyma od osoby innej niż Klient korzyść niemajątkową lub majątkową, inną niż standardowe prowizje i opłaty, w związku z usługą świadczoną na rzecz Klienta.
 2. Spółka dokonuje okresowego przeglądu okoliczności, o których mowa w ust. 1 oraz może zakwalifikować inne niż określone w ust. 1 okoliczności jako powodujące lub mogące powodować powstanie Konfliktu Interesów.

 

§ 4. Ogólne zasady zarządzania Konfliktem Interesów

 1. System zarządzania Konfliktem Interesów w Spółce:
  1. zapewnia wzajemną niezależność poszczególnych jednostek organizacyjnych i ich pracowników,
  2. zapewnia kontrolę przepływu informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi i ich pracownikami,
  3. zapewnia prowadzenie wymaganych prawem Rejestrów oraz ewidencji.
  4. zapobiega możliwości istnienia bezpośredniej zależności wysokości wynagrodzenia Osób Powiązanych od wysokości wynagrodzenia lub zysków osiąganych przez te osoby z tytułu wykonywania czynności innego rodzaju, które powodują lub mogłyby spowodować powstanie Konfliktu Interesów,
  5. zapobiega możliwości wywierania przez osoby trzecie niekorzystnego wpływu na sposób wykonywania przez Osoby Powiązane czynności związanych z prowadzeniem przez Spółkę działalności w zakresie pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa,
  6. zobowiązuje Osoby Powiązane do przewidywania wszelkich sytuacji, w których mógłby wystąpić Konflikt Interesów oraz ich unikania. Jeżeli Osoba Powiązana posiada wiedzę, że w danej sytuacji może dojść do powstania Konfliktu Interesów lub taki konflikt wystąpił, ma obowiązek poinformować o powyższym Spółkę.